TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ I SYSTEMOWEJ

 

wg stanu na dzień 28 grudnia 2016 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie„Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej”, w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych rozwojem psychoterapii integratywnej i systemowej.
 3. Stowarzyszeniu przyświecają idee i standardy Strasburskiej Deklaracji Psychoterapii, z której zapisami Stowarzyszenie w pełni się identyfikuje.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
 3. Stowarzyszenie może powoływać sekcje oraz koła.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 6. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989roku Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, jak i z nimi współpracować, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.
 2. Stowarzyszenie w zakresie celów swojego działania może podjąć współpracę z wszelkimi instytucjami i organizacjami.

§ 4

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Zarządu na zasadach określonych w statucie.

 

Rozdział II
Cele i formy działania oraz sposób ich realizacji.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 • tworzenie warunków do rozwoju psychoterapii,
 • tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień członków Stowarzyszenia,
 • wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
 • wspieranie działalności w dziedzinie psychoterapii oraz popieranie jej rozwoju,
 • łączenie współczesnych nurtów psychoterapii,
 • rozwijanie nauk psychoterapeutycznych
 • propagowanie wśród członków Stowarzyszenia dorobku nowoczesnej nauki w dziedzinie psychoterapii,
 • wsparcie dla członków Stowarzyszenia w uzyskiwaniu podręczników, materiałów źródłowych i innych środków pomocnych w szkoleniu z zakresu psychoterapii.
 • rozpowszechnianie wiedzy o psychoterapii i zdrowiu psychicznym,
 • podejmowanie prób aktywizacji zawodowej i gospodarczej członków Stowarzyszenia,
 • rozwijanie i kształtowanie kultury naukowej wśród członków Stowarzyszenia,
 • udział w tworzeniu zasad etyki i standardów zawodowych oraz ich rozpowszechnianie w środowisku psychoterapeutów,
 • wypracowywanie i promowanie standardów psychoterapii,
 • podejmowanie działań służących ochronie interesów i statusu zawodowego psychoterapeuty,
 • reprezentacja i ochrona interesów psychoterapeutów wobec organów państwowych, samorządowych,organizacji i środowisk gospodarczych krajowych i zagranicznych,
 • poszerzanie i kultywowanie krajowych oraz międzynarodowych kontaktów i współpracy służących rozwojowi psychoterapii.
 • 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • egzekwowanie przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia,
 • organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów,
 • organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez naukowych,
 • prowadzenie badań naukowych oraz wspieranie projektów innych instytucji o podobnych zainteresowaniach,
 • wspieranie osób o szczególnych uzdolnieniach zawodowych oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego,
 • przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinach związanych z celami Stowarzyszenia,
 • zakładanie i prowadzenie bibliotek, zbiorów nośników danych, baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi,
 • przyznawanie certyfikatów i licencji psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz innych certyfikatów i licencji związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • akredytowanie jednostek prowadzących kształcenie całościowe i cząstkowe w zawodzie psychoterapeuty
 • projektowanie, opiniowanie i popularyzowanie materiałów szkoleniowych z zakresu psychoterapii i zdrowia psychicznego
 • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej,
 • promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii w zakresie pracy psychoterapeuty,
 • prowadzenie i wspieranie organizacyjne działalności naukowej i badawczej,
 • współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
 • organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym,
 • budowanie relacji międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności oraz krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,
 • stworzenie przestrzeni do realizacji własnych zainteresowań, pomysłów i projektów,
 • wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów dotyczących psychoterapii i zdrowia psychicznego
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
 • wszelkie inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia
 • pomoc dla członków Stowarzyszenia w uzyskiwaniu ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej;.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki.

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • członków nadzwyczajnych,
 • członków kandydatów,
 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych,
 • członków wspierających.

§ 8

 1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna – student studiów magisterskich o kierunku społecznym, humanistycznym lub medycznym, który zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Dla ubiegania się o status członka nadzwyczajnego potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 2. Członek nadzwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,
  2. brać czynny udział w sekcjach i kołach Stowarzyszenia,
  3. korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw Stowarzyszenia, według zasad określonych w odrębnych regulaminach, uchwalonych przez zarząd,
  4. nosić odznaki i legitymację zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,
  5. korzystać ze zniżek na imprezy i publikacje Stowarzyszenia,
  6. reprezentować Stowarzyszenie na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą zarządu Stowarzyszenia,
  7. swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji.

§ 9

 1. Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna, która ukończyła studia magisterskie o kierunku społecznym, humanistycznym lub lekarskim, która zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.Dla ubiegania się o status członka kandydata potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członek kandydat posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi nadzwyczajnemu, a dodatkowo ma prawo uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła studia magisterskie o kierunku społecznym, humanistycznym lub lekarskim oraz czteroletnie kształcenie w zawodzie psychoterapeuty w akredytowanym podmiocie szkolącym, legitymująca się co najmniej rocznym stażem jako członek kandydat.Dla ubiegania się o status członka zwyczajnego potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi kandydatowi, a dodatkowo ma prawo ma bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Założyciele Stowarzyszenia uzyskują status członków zwyczajnych automatycznie z chwilą jego powstania.
 4. W pierwszym roku działalności Stowarzyszenia dla uzyskania statusu członka zwyczajnego nie jest wymagany roczny staż jako członka kandydata.

§ 11

 1. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem o którym mowa w ustępie 5. niniejszego paragrafu.
 4. Członek honorowy zwolniony jest od świadczeń członkowskich.
 5. Członkom honorowym nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka wspierającego winien zadeklarować na piśmie poparcie materialne na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada prawa członka kandydata.

§ 13

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, Deklaracji Strasburskiej, a także kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez zarząd Stowarzyszenia, chronić mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków, opłacać regularnie składki członkowskie oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia i zawodu psychoterapeuty.

§ 14

 1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz o nadanie określonego statusu członka Stowarzyszenia musi zostać złożony odpowiednio przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia albo przez osobę ubiegającą o nadanie określonego statusu członka Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w § 11 statutu.
 2. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz o nadanie określonego statusu członka Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, weryfikując kwalifikacje wnioskodawcy oraz przedłożone rekomendacje.
 3. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w przedmiocie nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia konieczna jest zgoda Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia odwołanie nie przysługuje.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia, które odbywa się poprzez złożenie przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu Zarządowi Stowarzyszenia,

2) orzeczenia kary wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,

3) śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu osoby prawnej,

4) rozwiązania Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

4) Komisja Etyki

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (tj. wymienionych w § 16 pkt 2) – 4)) trwa cztery lata.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą lub inną funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków przysługuje każdemu członkowi Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni mają prawo i obowiązek udziału w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd corocznie w terminie do 30 września. W przypadku zaniechania zwołania przez Zarząd zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków w wymienionym terminie, zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
 5. Zwyczajne sprawozdawczo wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd pod koniec kadencji jednak nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 3 miesiące przed jej upływem.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeśli uzna to za wskazane.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie jednej trzeciej ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Pisemne żądanie winno zawierać wykaz spraw, które mają być przedmiotem obrad. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania żądania określonego powyżej. W przypadku zaniechania zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków uprawnienie w tym zakresie przysługuje Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zebranie ogranicza się do spraw, dla których zostało zwołane;
 8. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Stowarzyszenia lub umieszczenie takiego ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania.
 9. Na Walnym Zebraniu Członków czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym, natomiast członkowie nadzwyczajni, członkowie kandydaci, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają głos doradczy.

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju i działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie i zmiana Statutu Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki,
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia dla członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach dyscyplinarnych dotyczących członków Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków wybiera i odwołuje członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki. Kandydatów do tych organów zgłaszają członkowie zwyczajni.
 2. W razie zmniejszenia się składu wymienionych w ust. 1 organów w czasie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
 3. Pierwszy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki powołuje Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia, spośród założycieli Stowarzyszenia na okres czterech lat.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w drodze jawnego głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza wyjątkami określonymi niniejszym statutem.
 3. Zmiana statutu, odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.
 4. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 5. Głosowanie w sprawach personalnych może być tajne.

§ 22

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania go na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa, vice Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. W przypadku Zarządu trzyosobowego Sekretarz pełni funkcje Skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają Prezes Zarządu lub Vice Prezes Zarządu.
 2. Oświadczenia woli na skutek których ma powstać po stronie Stowarzyszenia zobowiązanie majątkowe przekraczające 10.000,00 zł, składają łącznie Prezes Zarządu i Vice Prezes Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • sporządzanie planów pracy,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • inicjowanie, koordynowanie i organizowanie działalności Stowarzyszenia,
 • powoływanie oraz rozwiązywanie sekcji oraz kół, a także grup i komisji problemowych (stałych i czasowych) oraz koordynowanie ich działalności,
 • powoływanie i odwoływanie szefów sekcji, kół, grup, komisji problemowych,
 • zatwierdzanie regulaminów działalności sekcji, kół, grup, komisji problemowych oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie członkostwa w Stowarzyszeniu i prowadzenie ewidencji członków,
 • ustalanie wzorów pieczęci i logo Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminu uczestniczenia w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie przez członków nadzwyczajnych,
 • uchwalanie regulaminu korzystania z bibliotek, sprzętu, wydawnictw Stowarzyszenia, przez członków nadzwyczajnych,
 • uchwalanie regulaminu noszenia odznaki i legitymacji przez członków nadzwyczajnych,
 • uchwalanie procedur certyfikacyjnych,
 • uchwalanie procedury akredytacji podmiotów szkoleniowych,
 • nadawanie certyfikatów i innych uprawnień,
 • nadawanie certyfikatów w trybie grandparenting,
 • wykonywanie kar wymierzonych przez Komisję Etyki,
 • nadawanie akredytacji podmiotom szkolącym całościowo lub cząstkowo w zawodzie psychoterapeuty,
 • ustalanie opłat certyfikacyjnych i akredytacyjnych,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w organizacjach i wobec władz.

§ 25

 1. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 2. Wynagrodzenie dla członka zarządu ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 3. W umowach dotyczących wynagrodzenia dla członka zarządu stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
  2. przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
  4. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania powyżej 10.000,00 zł.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 27

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania wyjaśnień od Zarządu w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego władz.

§ 28

 1. Komisja Etyki jest organem Stowarzyszenia rozpoznającym sprawy dyscyplinarne dotyczące członków Stowarzyszenia, jeżeli swoim postępowaniem naruszają oni postanowienia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia, działają na szkodę Stowarzyszenia lub w sposób sprzeczny z normami środowiskowymi, zasadami etyki zawodowej lub zasadami kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii lub innych organizacji psychoterapeutycznych do których należy Stowarzyszenie. Komisja rozstrzyga także spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 2. Komisja Etyki składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Etyki wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
 4. Do zadań Komisji Etyki należy:
 1. Orzekanie w sprawach dyscyplinarnych członków Stowarzyszenia,
 2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
  1. Uchwały Komisji Etyki zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

  § 29

 1. Członek Stowarzyszenia naruszający postanowienia Statutu, regulaminów, zasady etyki zawodowej, kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii lub działający na szkodę Stowarzyszenia może być ukarany przez Komisję Etyki jedną z następujących kar:
  1. upomnienie,
  2. nagana z ostrzeżeniem,
  3. częściowe ograniczenie w uprawnieniach członkowskich na okres do 3 lat,
  4. zawieszenie w prawach członka na okres do 3 lat,
  5. zawieszenie Certyfikatu Psychoterapeuty lub Certyfikatu Superwizora na okres do 3lat
  6. odebranie Certyfikatu Psychoterapeuty lub Certyfikatu Superwizora
  7. wykluczenie ze Stowarzyszenia
 2. Członkowi Stowarzyszenia ukaranemu jedną z kar wymienionych w ust. 1przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia członka o ukaraniu go przez Komisję Etyki.
 3. Zarząd podejmuje uchwałę o wykreśleniu członka w razie nieuwzględnienia przez Walne Zebranie Członków odwołania od wymierzonej przez Komisję Etyki kary wykluczenia ze Stowarzyszenia lub niezłożenia przez członka odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty powiadomienia członka o ukaraniu go przez Komisję Etyki tą karą.
 4. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 3 jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zarząd podejmuje uchwałę o wykreśleniu członka również w razie nie opłacania składek przez członka przez okres jednego roku lub w przypadku stwierdzenia przez Zarząd, że informacje dotyczące kwalifikacji podanych we wniosku o wpis na listę członków Stowarzyszenia lub we wniosku o zmianę statusu członka Stowarzyszenia były nieprawdziwe.
 6. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 5 wykreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania, w terminie jednego miesiąca od otrzymania decyzji, do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 7. Uchwały Zarządu o jakich mowa w ust. 3 i ust. 5 podejmowane są bez konieczności zasięgnięcia opinii innych organów Stowarzyszenia.

 

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 30

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z wpisowego,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością Stowarzyszenia,
 5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 31

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest Zarząd na zasadach opisanych w § 23.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i logo.
 2. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd.

§ 33

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętego na zasadach określonych w § 21 ust. 3lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje również w przypadku, gdy liczba członków będzie mniejsza niż 7.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104)”

Zarząd Stowarzyszenia:

Anna Biesiada                                               _____________________________

Maria Milena Karlińska-Nehrebecka                _____________________________

Dorota Otwinowska                                        _____________________________

Barbara Sanetra                                            _____________________________

Stanisława Kufel                                            _____________________________

 

Kraków, dnia 28 grudnia 2016 r.