Członkami  PTPIiS mogą zostać osoby zainteresowane psychoterapią; studenci  uniwersytetów, psychoterapeuci, psychoterapeuci w trakcie szkolenia, a także laicy.

Członkostwo umożliwia udział w aktywnościach Stowarzyszenia, korzystanie z innych przywilejów członkowskich i uzyskiwanie psychoterapeutycznych uprawnień zawodowych.

Psychoterapeuci pragnący uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTPIiS spełniający wymogi Polskiej Rady Psychoterapii i Ministra Zdrowia powinni przynależeć do Stowarzyszenia w całym okresie swojego kształcenia.

Jak zostać członkiem PTPIiS?

 1. Sprawdź w Statucie jaki status członkowski jest dla Ciebie dostępny.
 2. Wypełnij Deklaracja Członkowska PTPIiS i uzyskaj rekomendacje odpowiedniej liczby członków zwyczajnych.
 3. Prześlij podpisaną Deklarację na dres siedziby Towarzystwa.
 4. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd.

Lista członków zwyczajnych i kandydatów

Rodzaje członkostwa:

Członek Nadzwyczajny

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna – student studiów magisterskich o kierunku społecznym, humanistycznym lub medycznym, który zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Dla ubiegania się o status członka nadzwyczajnego potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

Członek nadzwyczajny ma prawo:

  1. uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,
  2. brać czynny udział w sekcjach i kołach Stowarzyszenia,
  3. korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw Stowarzyszenia, według zasad określonych w odrębnych regulaminach, uchwalonych przez zarząd,
  4. nosić odznaki i legitymację zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,
  5. korzystać ze zniżek na imprezy i publikacje Stowarzyszenia,
  6. reprezentować Stowarzyszenie na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą zarządu Stowarzyszenia,
  7. swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji.

Członek Kandydat

Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna, która ukończyła studia magisterskie o kierunku społecznym, humanistycznym lub lekarskim, która zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Dla ubiegania się o status członka kandydata potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Członek kandydat posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi nadzwyczajnemu, a dodatkowo ma prawo uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Członek Zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła studia magisterskie o kierunku społecznym, humanistycznym lub lekarskim oraz czteroletnie kształcenie w zawodzie psychoterapeuty w akredytowanym podmiocie szkolącym, legitymująca się co najmniej rocznym stażem jako członek kandydat. Dla ubiegania się o status członka zwyczajnego potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi kandydatowi, a dodatkowo ma prawo ma bierne i czynne prawo wyborcze.

W pierwszym roku działalności Stowarzyszenia dla uzyskania statusu członka zwyczajnego nie jest wymagany roczny staż jako członka kandydata.

Członek Honorowy

Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.Członkom honorowym nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze.

Członek Wspierający

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.Kandydat na członka wspierającego winien zadeklarować na piśmie poparcie materialne na rzecz Stowarzyszenia.Członek wspierający posiada prawa członka kandydata.

Fragmenty Statutu PTPIiS

§7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie posiada członków:

1) członków nadzwyczajnych,

2) członków kandydatów,

3) członków zwyczajnych,

4) członków honorowych,

5) członków wspierających.

§8

 1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna – student studiów magisterskich o kierunku społecznym, humanistycznym lub medycznym, który zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Dla ubiegania się o status członka nadzwyczajnego potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 1. Członek nadzwyczajny ma prawo:

a) uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,

b) brać czynny udział w sekcjach i kołach Stowarzyszenia,

c) korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw Stowarzyszenia, według zasad określonych w odrębnych regulaminach, uchwalonych przez zarząd,

d) nosić odznaki i legitymację zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,

e) korzystać ze zniżek na imprezy i publikacje Stowarzyszenia,

f) reprezentować Stowarzyszenie na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą zarządu Stowarzyszenia,

g) swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji.

§9

 1. Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna, która ukończyła studia magisterskie o kierunku społecznym, humanistycznym lub lekarskim, która zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Dla ubiegania się o status członka kandydata potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Członek kandydat posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi nadzwyczajnemu, a dodatkowo ma prawo uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła studia magisterskie o kierunku społecznym, humanistycznym lub lekarskim oraz czteroletnie kształcenie w zawodzie psychoterapeuty w akredytowanym podmiocie szkolącym, legitymująca się co najmniej rocznym stażem jako członek kandydat. Dla ubiegania się o status członka zwyczajnego potrzebna jest nadto pisemna rekomendacja co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi kandydatowi, a dodatkowo ma prawo ma bierne i czynne prawo wyborcze.
 1. Założyciele Stowarzyszenia uzyskują status członków zwyczajnych automatycznie z chwilą jego powstania.
 1. W pierwszym roku działalności Stowarzyszenia dla uzyskania statusu członka zwyczajnego nie jest wymagany roczny staż jako członka kandydata.

§11

 1. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem o którym nmowa w ustępie 5. niniejszego paragrafu.
 4. Członek honorowy zwolniony jest od świadczeń członkowskich.
 5. Członkom honorowym nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze.

§12

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka wspierającego winien zadeklarować na piśmie poparcie materialne na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada prawa członka kandydata.

§13

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, Deklaracji Strasburskiej, a także kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez zarząd Stowarzyszenia, chronić mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków, opłacać regularnie składki członkowskie oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia i zawodu psychoterapeuty.

§14

 1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz o nadanie określonego statusu członka Stowarzyszenia musi zostać złożony odpowiednio przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia albo przez osobę ubiegającą o nadanie określonego statusu członka Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w § 11 statutu.
 1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz o nadanie określonego statusu członka Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, weryfikując kwalifikacje wnioskodawcy oraz przedłożone rekomendacje.
 1. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w przedmiocie nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia konieczna jest zgoda Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.