Aktualności

Droga Koleżanko, Drogi Kolego,
Uprzejmie informujemy o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii  Integratywnej i Systemowej, które odbędzie się 13 września 2019r.
o godz. 18.15  ul.Pod Skałą  9, w Krakowie.
Drugi termin Zgromadzenia wyznacza się na  13 września 2019r. na godz. 18.30.
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia PTPIiS:
1.Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie władz – Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania władz.
5.Wręczenie kolejnych Certyfikatów Psychoterapeuty.
6. Dalsze kierunki rozwoju PTPIiS.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie zebrania. 
Z poważaniem
Zarząd PTPIiS

O Towarzystwie

Towarzystwo powstało z inicjatywy psychoterapeutów pracujących w  modelu Integratywnej Psychoterapii Systemowej, zainteresowanych budowaniem środowiska zawodowego profesjonalistów, których łączą wspólne wartości; wysokie standardy kształcenia, przestrzeganie etyki zawodu psychoterapeuty, rozwój zawodowy, otwartość na różne nurty psychoterapii, docenianie wartości badań naukowych dla praktyki klinicznej, orientacja na międzynarodową wspólnotę zawodową, koleżeństwo i wspieranie się w praktykowaniu zawodu psychoterapeuty.

Członkostwo

Członkami  PTPIiS mogą zostać osoby zainteresowane psychoterapią; studenci  uniwersytetów, psychoterapeuci, psychoterapeuci w trakcie szkolenia a także laicy.

Członkostwo umożliwia udział w aktywnościach Stowarzyszenia, korzystanie z innych przywilejów członkowskich i uzyskiwanie psychoterapeutycznych uprawnień zawodowych.

Certyfikat psychoterapeuty PTPIiS

Procedura certyfikacyjna jest zgodna z wymogami Ministra Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Certyfikat Psychoterapeuty jest gwarantem najwyższego poziomu kompetencji psychoterapeutycznych w oparciu o aktualną wiedzę naukową z dziedziny nauk psychoterapeutycznych i pokrewnych.